Den Hellige Treenighet

Søndag 16. juni feirer vi festen for Den Hellige Treenighet. Vi kan utdype vår forståelse av Treenigheten ved å lese den "Athanasianske trosbekjennelse" fra 400-tallet.

Den Hellige Treenighet av Andrej Rublev 1360-1430

"Dette er den katolske tro: at vi i Treenigheten ærer den ene Gud, og at vi i enheten ærer hans treenighet. Og det på en slik måte at vi hverken sammenblander personene eller splitter guddommens vesen. For én person er Faderen, en annen Sønnen , en annen den Hellige Ånd. 

Men i sin guddom er Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd én og den samme, likeverdige i hellighet, jevnbyrdige i sin evige majestet. Som Faderen er, slik er også Sønnen, og således også den Hellige Ånd. 

Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er den Hellige Ånd. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er den Hellige Ånd. Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er den Hellige Ånd.Og dog er der ikke tre evige, men én evig. Likesom der heller ikke er tre uskapte, eller tre umålelige, men én uskapt, én umålelig. På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, den Hellige Ånd allmektig. Og like fullt er der ikke tre allmektige, men én. Således er Faderen Gud, Sønnen Gud, den Hellige Ånd Gud.Og dog er der ikke tre Guder, men én Gud. 

Således er Faderen Herre, Sønnen Herre og den Hellige Ånd Herre. Og dog er der ikke tre Herrer, men én. For likesom den kristne sannhet forplikter oss til å bekjenne hver enkelt person som Gud og Herre, således forbyr den katolske tro oss å tale om tre guder eller tre herrer. Faderen er ikke virket, og heller ikke skapt eller født av noen.Sønnen er helt ut av Faderen, ikke virket, ikke skapt, men født. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen og utgår fra dem- dog hverken som virket, som skapt eller som født. Og derfor er der én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre hellige ånder. Og i denne Treenighet kommer intet før eller etter, og intet er større eller mindre. Men de tre personer har samme del i en felles evighet og storhet. Så skal da i alle ting Treenigheten æres i Enheten, og Enheten æres i Treenigheten."